Ilmeniittihanke

Rikastushiekan ilmeniittipitoisuus on noin 16 %

Rikastushiekka altaan
arvomineraalien hyödyntäminen

Yhtiö on hankkinut omistukseensa Otanmäen vanhan kaivoksen rikastushiekka altaan, johon on varastoitu kaivoksen tuotantoaikana tuotannosta ylijäänyt mineraaliaines. Aikaisemmin hyödyntämättömäksi jäänyt rikastushiekka sisältää edelleen taloudellisesti kannattavia määriä malmimineraaleja (magnetiitti, ilmeniitti ja pyriitti). Rikastushiekka allas on kooltaan noin 145 hehtaaria ja sijaitsee noin kaksi kilometriä Otanmäen taajamasta pohjoiseen. Altaassa on rikastushiekkaa noin 9,8 Mt, määrä joka riittää ilmeniitin tuottamiseen noin 6-7 vuodeksi. Otanmäki Mine suunnittelee ilmeniitin tuotannon aloittamista vuoteen 2023 mennessä. Yhtiö arvio kykenevänsä tuottamaan noin 80-100 Tt ilmeniittiä vuodessa tuotannon alkuvaiheessa ja myöhemmin noin 130 Tt vuodessa. Rikastushiekka altaan ilmeniitin loputtua, tuotanto tulee jatkumaan Yhtiön tulevan kaivoshankkeen avulla. Ilmeniitin tuotanto kaivoksesta tulee olemaan noin 350-400 Tt vuodessa.

Rikastushiekka altaan
arvomineraalien hyödyntäminen

647 kemiallista analyysiä – Rikastushiekan ilmeniittipitoisuus on noin 16 %.

245 raekokoanalyysiä – Rikastushiekan raekoko on pääsääntöisesti alle 0,5 mm. Altaan eteläosassa materiaali on selvästi karkeampaa kuin altaan pohjoisosassa.

Suoritettujen tutkimusten perusteella on todettu, että ilmeniitti esiintyy omina erillisiä rakeina ja sen erottaminen muista mineraaleista on näinollen mahdollista tiheyseroihin perustuvilla ja magneettisilla menetelmillä. Tehtyjen tutkimuksien perusteella on laadittu mineraalivarantoarvio.

Mineraalivarantoarvio

Ilmeniittipitoisuus rikastushiekassa on noin 16 %. Ilmeniitin lisäksi rikastushiekka sisältää myös magnetiittia (1,0 %), sekä pyriittiä (0,4 %)

1) Mineraalivarantoarvion on laatinut Geologian tutkimuskeskus
(GTK). Lähde: Otanmäki Mine Oy, GTK

Rikastustestit

Vuoden 2018 joulukuussa GTK tutki Ilmeniitin rikastettavuutta vaihtoehtoisilla menetelmillä. Suotuisin tulos saavutettiin spiraalin ja tärypöydän yhdistelmällä, joka indikoi ilmeniitin saannoksi noin 48 % ja ilmeniittirikasteen TiO2 –pitoisuudeksi noin 45 %.

Ilmeniitin rikastusprosessin kulku

• Ilmeniitin tuotanto rikastushiekka-altaasta tulee perustumaan kemikaalivapaaseen painovoimapohjaiseen ja magneettiseen menetelmään.

• Prosessissa hyödynnetään tunnettuja ja maailmalla yleisesti käytössä olevia teknologioita, mikä vähentää Yhtiön teknologiariskiä ja minimoi ”Ramp-up” periodin.

• Prosessissa käytettävä vesi saadaan Otanmäen kaivoksesta, joka sisältää vettä noin 8,5 Mm3.

 

• Prosessivesi kierrätetään Yhtiön omistaman suuren (noin 190 ha) selkeytysaltaan kautta takaisin prosessiin, minkä avulla ympäristöön päästettävän veden määrä tulee olemaan hyvin vähäinen.

• Ilmeniitin erotusprosessissa syntyvä karkea mineraaliaines pyritään myymään lähialueiden infrarakentamishankkeisiin. Hieno mineraaliaines palautetaan rikastushiekka-altaaseen.

1.
Logistiikka

Rikastushiekan kuljetus altaalta tehtaalle (ulkoistettu)

2.
Seulonta

Karkean aineksen poisto seulomalla

3.
Hydro
syklonointi

Hienoaineksen poisto hydrosyklonilla

4.
Spiraalierotus

3-vaiheinen spiraalierotus, josta saadaan esirikaste

5.
Kuivaus

Esirikasteen kuivaus

6.
Magneettinen erotus

Vahva-magneettinen erotus, jossa tuotetaan lopullinen ilmeniittirikaste

7.
Kuljetus

Ilmeniitin kuljetus Raahen satamaan ja laivaus TiO2 tuottajille (ulkoistettu)

Titaanidioksidivalmistajat

Titaanidioksidivalmistajat

Lähde: Royal IHC, Otanmäki Mine Oy

Liiketoiminta

Vuosittainen liikevaihto noin 22 miljoonaa euroa.

9,8 Mt

Rikastus-
hiekkaa

~ 16 %

Rikastushiekan Ilmeniittipitoisuus

~ 45 %

Ilmeniittirikasteen TiO2 –pitoisuus

€18,4m

Rakentamis-
kustannus

€129m

Saadun ilmeniitin markkina-arvo

Taustaa

• Yhtiön suorittamien tutkimusten mukaan, sen omistuksessa olevan rikastushiekan (9,8 Mt) ilmeniittipitoisuus on noin 16 %. Ilmeniitin prosessisaanto on GTK:n Mintec laboratorion suorittamien testien mukaan vähintään 48 % eli noin 753 tuhatta tonnia

• Huomioiden, että ilmeniittirikasteen titaanidioksidipitoisuus on noin 45 %, Otanmäen ilmeniitin markkina-arvo on nykymarkkinahinnoilla noin 128,6 miljoonaa euroa

• Yhtiö arvioi kykenevänsä prosessoimaan rikastushiekkaa vähintään 1,7 Mt vuodessa. Täten edellä mainitulla saantoprosentilla Otanmäki Minen vuosittainen ilmeniitinsaanto tulee olemaan noin 131 tuhatta tonnia

• Otanmäki Mine arvioi, että saanto on mahdollisista nostaa rikastusprosessin optimoinnin avulla noin 65 – 70 % tasolle. Tämä tarkoittaisi, että Yhtiön vuosittainen ilmeniittisaanto kasvaisi noin 156 – 168 tuhanteen tonniin

• Jo 131 tuhannen tonnin saannolla ilmeniittihankkeen vuosittainen liikevaihto olisi noin 22 miljoonaa euroa. 

• Ilmeniittituotannon aloittaminen tulee vaatimaan Royal IHC:n laatiman prosessisuunnitelman ja –investointitarvekartoituksen mukaan noin 18,4 miljoonan euron rakennusinvestointeja. Kaivosalalle maltillisilla alkuinvestoinneilla Otanmäki Mine tulee saavuttamaan merkittäviä kassavirtoja jo lähitulevaisuudessa. Investoinnit ovat luonteeltaan pitkäaikaisia, sillä rakennuksia tullaan hyödyntämään myös kaivoshankkeen ilmeniittituotannossa

• Ilmeniittituotannon aloitukseen liittyvät lupaprosessit käynnistetään vuoden 2021 aikana. Keskeisimpiä tarvittavia lupia ovat muun muassa rakentamislupa ja ympäristölupa

Toteuttamisaikataulu

Tuotanto-oletukset

Mineraalivaranto (Mt)

9,8

Ilmeniittiä (t/a)

130 560

Magnetiittia (t/a)

14 450

Tuotannon kesto (v)

6,8

Alkuinvestoinnit (€m)

18,4

Tuotannon liikevaihto (€m)

128,6

Ilmeniittimarkkinat

Maailmanmarkkinahinta on kasvanut noin 9,7 % vuosittaisella kasvuvauhdilla.

Tuottajat ja asiakkaat

Markkinahinta ja tuotanto

• Ilmeniitin (TiO2 –pitoisuus 47 – 49 %) markkinahinta on kasvanut viimeisen reilun kolmen vuoden (21. joulukuuta 2017 – 25. maaliskuuta 2021) aikana noin 9,7 % – 10,1 % (Korkea; Matala) vuosittaisella kasvuvauhdilla

• Kyseisessä lyhyen aikavälin tarkastelussa ilmeniitin markkinahinta on vaihdellut seuraavasti:

• Matala (TiO2 –pitoisuus 47 %): USD/tonni 160 – 260; vuosittainen volatiliteetti noin 11,5 %1

• Korkea (TiO2 –pitoisuus 49 %): USD/tonni 180 – 270; vuosittainen volatiliteetti noin 10,8 %

• Titaanidioksidimineraalien (sis. ilmeniitin) maailmanlaajuinen tuotanto oli vuonna 2018 noin 7,4 miljoonaa tonnia.

• TiO2 –mineraalien merkittävimmät tuottajat:

• Rio Tinto, ilmeniittikaivoksia Kanadassa ja Madagaskarissa

• Tronox, kaivokset sijaitsevat Etelä- Afrikassa ja Australiassa

• Kenmare, Moma kaivos Mosambikissa

• Iluka, kaivoksia Australiassa ja Sierra Leonessa (Länsi-Afrikka)

• TiZir, Grande Côte operaatio Senegalissa

• Base Resources, kaivokset Keniassa ja Madagaskarissa

Ilmeniitin markkinahinta, TiO2 -pitoisuus 47–49 %

TiO2 -mineraalituotannon jakauma tuotantomaittain sekä yhtiökohtaisesti, 2018

Ilmeniitin maailmanlaajuinen markkina

Otanmäki Minella loistava mahdollisuus nousta EU-alueen ainoaksi ilmeniittituottajaksi

Lähde: Market Data Forecast, Otanmäki Mine Oy, mapsofworld.com, Yrityksien kotisivut

Titaanimetallin arvoketju

Ilmeniitti on titaanidioksidin (TiO2) merkittävin yksittäinen lähde

Lähde: INFACON XI, IFAPA, USGS, Metal Bullet

Titaanidioksidimarkkina

• Titaanidioksidi (TiO2) on maailmanlaajuisesti käytetty kirkkaan valkoinen pigmentti, jota käytetään muun muassa maalien pohjavärinä, sekä antamaan läpikuultamattoman kirkkaan vaikutelman ruoan ja kosmetiikan värjäyksessä

• TiO2:n uniikit ominaisuudet, kuten tehokas ja turvallinen UV-suoja, tekevät siitä ensisijaisen raaka-aineen, joka tarjoaa pitkäkestoisuutta mm. aurinkovoiteissa, valoa heijastavissa päällysteissä, pakkausmateriaaleissa, sekä vaatteissa

• Vuonna 2019 maailmanlaajuisen titaanidioksidimarkkinan arvoksi on arvioitu noin 14,4 miljardia euroa

 

• Markkinan odotetaan kasvavan vuosien 2020–2026 välisenä aikana noin 7,7 % vuosittaisella kasvuvauhdilla. Markkinan kysynnän kasvua vauhdittavat muun muassa nykyinen autonomisten puhdistusteknologioiden trendi, sekä edelleen merkittävää kysynnän kasvua kokevat maalit ja päällysteet- sekä tekstiilitoimiala

• Titaanidioksidia valmistetaan Euroopassa 18 eri tuotantolaitoksessa. Suomessa pigmenttiä tuotetaan Euroopan kolmanneksi eniten
(noin 9 % Euroopan kokonaistuotannosta)

• TiO2 :n merkittävin yksittäinen lopputuotemarkkina on maalit ja päällysteet –toimiala. Pigmenttiä käytetään esimerkiksi noin 95 % kaikista valmistetuista maaleista

Maailmanlaajuinen TiO2 -markkina

€ miljardia

1) Tšekin tasavallan, Puolan ja Slovenian tuotanto yhteensä vastaa noin 10 % Euroopan kokonaistitaanidioksidituotannosta.
Lähde: Titanium Dioxide Manufacturers Association, Global Market Insights

TiO2 -kysyntä toimialoittain

Euroopan titaanidioksidituotantolaitokset

Otanmäki Minen tuottaman ilmeniitin pääasiallinen kohderyhmä tulee olemaan eurooppalaiset TiO2 -tuottajat

Lähde: Otanmäki Mine Oy, Titanium Dioxide Manufacturers Association

Titaanidioksidimarkkina – Kasvuajurit

Titaanidioksidi on ominaisuuksiensa vuoksi sekä kestävä että taloudellisesti kannattava vaihtoehto.

Kestävä kehitys

• EU on julkaisut strategian kemikaalien kestävälle kehitykselle

• TiO2:n rooli muutoksessa on sen monipuolisten käyttötarkoituksien vuoksi hyvin olennainen. Pigmenttinä TiO2 on turvallinen ja sitä käytetään tuhansien tuotteiden raaka-aineena, mm. noin 95 % kaikista valmistetuista maaleista

• Laajasti käytettynä TiO2-perusteiset maalit omaavat korkean opasiteetin, minkä vuoksi vähemmällä määrällä voidaan saavuttaa toivottu pitkäkestoinen viimeistely

Kiertotalous

• EU:n kiertotaloussuunnitelmat vaativat tuotantoresurssien tehostamista, materiaalien pitkäkestoisuutta, sekä jätteiden vähentämistä. TiO2:n ominaisuudet parantavat päivittäisten kulutustuotteiden laatua

• Tehokkuus: TiO2:n vahva väri, sekä korkeat standardit ja opasiteetti mahdollistavat tuotantoresurssien tehokkuuden

• Kestävyys ja suojaus: TiO2:n lämmön-, valon- ja rapautumisensietokyky pidentävät tuotteiden elin-ikää ja samalla vähentävät jätteen muodostumista

Taloudellinen arvo

• EU vastaa noin 20 %:sta koko maailman titaanidioksidituotannosta. Osuuden markkina-arvoksi on arvioitu noin kolme miljardia euroa. Tästä noin 68 % myydään Euroopan talousalueen sisällä

• Vuonna 2019 titaanidioksidimarkkinan kokonaisarvoksi arvioitiin noin 14 miljardia euroa

• Vuonna 2017 Euroopan titaanidioksidimarkkinan vaikutus maailman talouskasvuun oli noin 560 miljoonaa euro

• Tällöin toimiala työllisti Euroopassa noin 8 150 työntekijää

EU:n tuotanto

• Siinä missä Eurooppa on yksi maailman merkittävämmistä TiO2 -tuottajista, Suomi on Euroopan sisällä kolmanneksi merkittävin tuottaja, jääden ainoastaan talousalueen suurimmille maille Saksalle ja Iso-Britannialle

• Otanmäki Minesta tulee EU:n ainoa ilmeniitin tuottaja, ja täten ensisijainen vaihtoehto ETA tuotantoa suosiville titaanidioksidivalmistajille