Malminetsintä

Harvinaisten maametallien (Rare Earth Elements, REE)
esiintymäalueet Kontioahossa ja Katajakankaalla
sekä Cu-Au-Ag-hanke Lulepottenissa Ruotsissa

Rare Earth Elements -hanke

• Yhtiöllä on kaivoslain mukainen malminetsintälupahakemus alueella, jolla sijaitsee kaksi REE-esiintymää. Alueet sijaitsevat Kontioahossa ja Katajakankaalla noin 3–4 kilometriä Otanmäestä länteen

• Yhtiö on tehnyt vuodesta 2016 lähtien yhteistyötä Oulun Yliopiston kanssa REE–esiintymien geologiaan, mineralogiaan ja REE –metallien talteenottotutkimuksiin liittyen

• Harvinaisten maametallien lisäksi Kontioahon esiintymässä on korkeita zirkoni-ja fluoriittipitoisuuksia, sekä merkittäviä määriä niobia

• Yhtiön REE-hankkeet ovat toistaiseksi vielä puhtaasti malminetsintähankkeita ja tulevat vaatimaan useiden miljoonien eurojen panostuksia perustutkimukseen. Yhtiön pitkänajan tavoitteena on tuottaa vähintään REE-puolituote, joka myydään jatkojalostajille

Malmiarvio¹

Historiallinen malmiarvio, sekä REE-ja niihin rinnastettavien alkuaineiden pitoisuus.

Alue

Malmi, Mt

REE (%)

Y2O3 (%)

ZrO2 (%)

Nb2O5 (%)

Kontioaho

7,69

0,454

0,135

2,59

0,122

Katajakangas

0,46

2,4

0,31

1,13

0,76

1) Malmiarvio ei ole JORC-tai NI-43 -101 koodien mukainen.
Lähde: Otanmäki Mine Oy

Rare Earth Elements-esiintymät

Rautaruukki Oy on tutkinut Otanmäen alueen REE-esiintymiä 1980-luvulla:

Kontioaho

• Kontioahon esiintymän pituus on noin 600 m ja paksuus noin 12 m

• Esiintymän tärkeimmät REE-mineraalit ovat allaniitti ja parisiitti. Muita arvomineraaleja ovat zirkoni, fluoriitti, magnetiitti ja pyrokloori

• Esiintymä sisältää korkeita pitoisuuksia keveitä REE-alkuaineita (ns. LREE), sekä huomattavia pitoisuuksia raskaita REE-alkuaineita (ns. HREE). Näiden lisäksi esiintymä sisältää niobia, yttriumia, zirkoniumia, rautaa ja fluoria (zirkonia ja fluoriittia 5-6 % malmista)

Katajakangas

• Katajakankaan esiintymän pinta pinta-ala on noin 250 x 850 m, sen paksuuden vaihdellessa 0,2 – 1,4 m välillä

• Esiintymän tärkeimmät REE-mineraalit ovat allaniitti, fergusoniitti ja kolumbiitti

• Esiintymässä on korkeita LREE -pitoisuuksia, sekä huomattavia HREE – pitoisuuksia. Näiden lisäksi esiintymässä on niobia, yttriumia ja zirkoniumia

 

Potentiaaliset REE-tuotteet

Harvinaisten maametallien käyttökohteita ovat vahvat magneetit, tehokkaat lamput, erilaiset laserit, katalyyttinä kemiallisissa reaktioissa, väripigmenttinä lasiteollisuudessa, suprajohteissa jne. Niobin pääasiallisia käyttökohteita ovat mm. lujat seosmetallit ( teräkset), suprajohtavat magneetit ja sähkökeraamiset tuotteet.

 

Zirkonia käytetään mm. keraameissa, tulenkestävissä materiaaleissa ja kemian teollisuuden sovelluksissa. Fluoriittia käytetään mm. fluorihapon valmistukseen, sekä teräs ja alumiiniteollisuudessa

Allaniitti

Tärkein REE-mineraali

Fluoriitti

Tärkein fluorimineraali

Zirkoni

Tärkein zirkonium-mineraali

Magnetiitti

Raudan tärkeä oksidimineraali

Ylijäävä
mineraaliaines

Kalimaasälpä, plagioklaasi , kvartsi yms. Voidaan käyttää mm. infra-rakentamisessa

Kupari-Kulta-Hopea  -esiintymäalue Pohjois-Ruotsissa, Arjeplogin kunnassa

• Yhtiö on allekirjoittanut vuonna 2019 ansaintasopimuksen ruotsalaisen Olandbrava Exploration AB:n kanssa. Yhtiön omistusosuus Lulepottenin Cu-Au-Ag-esiintymästä on 50 %. Alueella on voimassa kaksi Ruotsin kaivoslain mukaista malmietsintälupaa, jotka ovat voimassa seuraavasti:

– Ballek 101: 7.6.2022
– Ballek 201: 21.2.2023

• Yhtiö on vuonna 2020 laatinut esiintymästä uuden mineraalivarantoarvion Geologian tutkimuskeskuksen kanssa. Esiintymän tutkintaa on tehty eri toimijoiden toimesta jo 1960-luvulta asti
 
• Yhtiö on saanut Norrbottenin viranomaisilta hyväksynnän Ruotsin kaivoslain mukaiselle tutkimussuunnitelmalle. Tutkimussuunnitelma on voimassa 30.4.2022 saakka. Suunnitelma sisältää muun muassa suunnitelman lisäkairauksista alueella. Mikäli kairauksia tehdään ennen 31.12.2022, nousee Otamäki Mine Oy:n omistusosuus esiintymästä 75 %:iin
 
• Otanmäki Mine Oy:n tavoitteena on luopua esiintymästä seuraavien 2–3 vuoden aikana rahoittaakseen Yhtiön muita hankkeita
 
• Lisätutkimusten tavoitteena on saada hyvä kuva esiintymästä ja nostaa esiintymän mineraalivarantojen luokitusta, jotta esiintymä voidaan myydä.  Kaivostoimintaa tai jatkojalostusta yhtiö ei suunnittele tekevänsä itse
 
• Esiintymä on kokonaispituudeltaan noin 1,5 km. Leveys vaihtelee 10–50 m välillä ja se ulottuu paikoitellen ainakin 600 m syvyyteen. Esiintymän lopullista syvyysulottuvuutta ei tunneta. Myöskään kulun suuntaista ulottuvuutta ei tunneta täysin

• Vuonna 2020 tehdyssä mineraalivarantoarviossa mallinnettiin vain noin 500 m pitkä paras osa esiintymästä

Mineraalivarantoarvio

Tonnes

3 500 000

Cut-off Cu (%)

0,4

Cu (%)

0,73

Au (g/t)

0,24

Ag (g/t)

11

Tonnes Cu

25 000

Oz (Au)

31 000

Oz (Ag)

1 200 000

Class

Inferred

Esiintymän 3D-malli

Esiintymän mineraalit