Kaivoshanke

Otanmäki Mine tulee olemaan EU-alueen ainoa ilmeniittiä ja vanadiinia tuottava kaivos

Taustaa

• Otanmäki Mine suunnittelee aloittavansa kaivostoiminnan Yhtiön listautumisesta saamillaan varoillaan Otanmäen ja Vuorokkaan kaivosalueilla vuoden 2026 loppuun mennessä. Kaivosten päätuotteita tulevat olemaan vanadiinipentoksidi (V2O5), ilmeniitti, sekä rautapelletti

• Ensivaiheessa kaivostoiminta tulee perustumaan avolouhintaan, josta siirrytään maanalaiseen louhintaan arviolta vuosien 2027 – 2028 aikana

• Kaivoksesta kuljetettava malmi tullaan rikastamaan ilmeniittihanketta varten rakennetussa rikastamossa, jota laajennetaan kaivoshankkeen tarpeiden mukaisesti (muun muassa toisen vaiheen murskaustilat), sekä kaivoshanketta varten rakennettavassa vanadiinitehtaassa

• Yhtiö tuntee hyvin omistamiensa kaivosalueiden malmin määrän, esiintymistavan, sekä mineralogian. Otanmäki Mine arvioi esiintymien malmivarat noin 24 Mt suuruisiksi

• Malmivara-arviot eivät täytä JORC- tai NI 43-101 -koodin mukaista luokittelua

• Täyttääkseen alan vaatimukset, Yhtiö suunnittelee uuden JORC-koodin mukaisen malmiarvion tilaamista vuosien 2022 – 2023 aikana

• Kaivoshanke perustuu Yhtiölle myönnettyihin kaivoslain mukaisiin malminetsintälupiin Otanmäessä ja lähialueilla.

Tuotteiden vuosituotanto

1) Arvio vuosittaisesta tuotannosta perustuu 1,5 Mt vuosilouhintaan.

Esiintymien malmivarat

Otanmäen ja Vuorokkaan gabrointruusioiden 3D-malli

  • Otanmäen ja Vuorokkaan gabrointruusioiden arvioidaan ulottuvan 1,5-2 km syvyyteen.

Malmien keskipitoisuudet

Rikastamon prosessikaavio

Vanadiinitehtaan prosessikaavio

Rikastamo ja vanadiinitehdas

Taustaa

• Otanmäen ja Vuorokkaan yhteenlaskettujen malmivarojen (24 Mt) mineraalipitoisuudet:

• Magnetiitti 32 %, ilmeniitti 31 %, sekä vanadiinipitoisuus magnetiitissa 0,63 %

• Yhtiö arvioi kykenevänsä noin 1,5 – 2,0 Mt:n vuosilouhintaan. Tällöin jo tiedossa olevista malmivaroista voidaan tuottaa lopputuotteita noin 12 – 16 vuoden ajan

• Maanalaisessa louhinnassa tullaan hyödyntämään jo olemassa olevaa kaivosinfrastruktuuria, kuten kaivostunneliverkostoa, kolmea nostotornia, tuuletuskuiluja, varastosiiloja, huolto- ja varastotiloja, malmihissejä, sekä ensimmäisen vaiheen murskaustiloja. Näiden lisäksi Yhtiö pitää hallussaan kaivostoiminnan kannalta kriittiset perusedellytykset, kuten kohteeseen linkittyvät rautatie ja 110 kV:n sähkölinja, kohteessa sijaitsevat kaivostornit ja noin 5 000 m2 teollisuustilaa, sekä toimisto-, huolto-, varasto-, ja muita rakennuksia ja asuntoja kaivostyöntekijöiden käyttöön

• Edellä mainitun olemassa olevan infrastruktuurin avulla Yhtiö kykenee käynnistämään kaivostoiminnan huomattavasti ”Greenfield” –hanketta nopeammin ja samalla säästäen noin 15 – 20 miljoonaa euroa investointikustannuksissa

• Täydessä toiminnassa Otanmäki Mine tulee työllistämään kaivoksen, rikastamon ja vanadiinitehtaan avulla arvioltaan 350 – 400 henkilöä suoraan, sekä  aliurakoitsijoiden palveluksessa noin 100 – 150 henkilöä

Tuotanto-oletukset

Malmivarat (Mt)

23,9

Vuosilouhinta (Mt/a)

1,5

Tuotannon kesto (v)

16

Alkuinvestoinnit (€m)

214,0

Tuotannon vuosituotto (€m)

148,9

Tuotannon tunnuslukuja

17,0 + 6,9 Mt

Malmivarat

+ 1,5 Mt

Vuosilouhinta

€15 – 20m

Olemassa olevaa infraa

5 000 m²

Olemassa olevaa teollisuustilaa

450 – 550

Suoraa työpaikkaa

+ 12 v

Tuotantoaika

€150 m/v

Arvioitu liikevaihto

Hankkeen toteuttamisaikataulu